Egzamin certyfikacyjny na przewodnika terenowego po Mazowszu

Egzamin certyfikacyjny na przewodnika terenowego po Mazowszu


Najbliższy termin egzaminu: 25-26 września 2021 r.

Do egzaminu mogą przystępować osoby które spełniają następujące warunki: ukończyły 18 lat, posiadają wykształcenie co najmniej średnie, nie były karane za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, ukończyły kurs dla kandydatów na przewodników miejskich po Warszawie, zorganizowaną przez jednostkę Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego lub posiadają dowolne uprawnienia przewodnika turystycznego PTTK

Podstawa prawna przeprowadzenia egzaminu: par. 37 Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników miejskich i terenowych, oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK – Załącznik do Uchwały nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 lutego 2014 roku.

Więcej informacji i zapisy  http://www.wop-pttk.pl/egzaminy1/index.