Kurs pilota wycieczek PTTK z elementami rezydentury


Najbliższe szkolenie: marzec 2021 r. Zapisy zostaną uruchomione w styczniu 2021 r.


Kto może zostać pilotem wycieczek
Zgodnie z nowymi przepisami pilotem wycieczek może być osoba, która:
1) ukończyła 18 lat
2) nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań pilota wycieczek
3) posiada wykształcenie średnie

Koszt uczestnictwa: 1500,- zł
Cena szkolenia obejmuje:
- wykłady
- warsztaty
- wycieczki po Warszawie
- 2 dniową wycieczkę szkoleniową z noclegiem 
- egzamin wewnętrzny
- egzamin certyfikacyjny


Miejsce zajęć:
zajęcia (teoretyczne - wykłady, warsztaty, webinaria) odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9.00-19.00 siedzibie Oddziału
(Aleje Jerozolimskie 51 lok. 16, druga brama, IV piętro, winda, przystanek Dworzec Centralny lub Centrum). Szczegółowy program zostanie przedstawiony w trakcie zajęć inauguracyjnych.
Uwaga! W związku z COVID -19, wszystkie wykłady na kursie odbywają się on-line na platformie ClickMeeting, zajęcia praktyczne dostosowane będą do zarządzeń władz.     


Program szkolenia

Lp.

Przedmiot

Zakres tematyczny przedmiotu

1.

Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świecie

• Podstawowe definicje związane z turystyką wg terminologii Światowej

• Organizacji Turystyki, historia turystyki; Organizacja turystyki na świecie;
• Formy turystyki, rynek turystyczny; pojęcie produktu turystycznego;
• Organizacja turystyki w Polsce, administracja turystyczna rządowa i samorządowa oraz branżowa, organizacje turystyczne, system „it”, przedsiębiorstwa turystyczne.

2.

Wiedza o Polsce i świecie współczesnym

• Ustrój społeczno-ekonomiczny i polityczny;

• Struktura władzy w Polsce, polityka rządu, polityka zagraniczna;

• Podstawowe problemy społeczne i ekonomiczne Polski;

• Unia Europejska — historia, idea, kraje członkowskie, zasady działania, wspólne instytucje UE;

• Polska w Unii Europejskiej.

3.

Obsługa ruchu turystycznego

• Zasady programowania imprez turystycznych;

• Rodzaje umów w turystyce zawieranych z kontrahentami; • Zasady odpraw pilotów grup turystycznych, dokumentacja imprez turystycznych;

• Technika obsługi grup przyjazdowych i wyjazdowych;

• Specyfika obsługi wybranych grup narodowościowych;

• Specyfika obsługi turystyki pobytowej, biznesowej, motywacyjnej, szkolnej, pielgrzymkowej itp.;

• Turystyka osób niepełnosprawnych oraz inne grupy nietypowe;

• Zasady rozliczania imprez turystycznych;

• Baza noclegowa i gastronomiczna, zasady współpracy;

• Rodzaje i specyfika transportu turystycznego;

• Warunki uczestnictwa i rezygnacji;

• Przyjmowanie i załatwianie reklamacji turystów;

• Postępowanie pilota w sytuacjach awaryjnych i nadzwyczajnych;

• Kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju i biura podróży podczas imprezy turystycznej.

4.

Geografia turystyczna Polski i Europy

• Umiejętność posługiwania się mapą i orientacja w terenie;

• Metodyka przygotowywania tras imprez turystycznych i ich opisu, warsztat krajoznawczy pilota, nawigacja GPS;

• Atrakcje turystyczne Polski i wybranych regionów kraju;

• Główne miasta i regiony turystyczne Polski i Europy;

• Pozaeuropejskie cele podróży Polaków, regiony wypoczynkowe oraz trasy krajoznawcze i specjalistyczne;

• Najważniejsze szlaki turystyczne w Polsce.

5.

Historia kultury i sztuki

• Zarys historii kultury i sztuki — style architektoniczne, ważniejsze obiekty w Polsce i w Europie;

• Ciekawe skanseny, muzea, miejsca pamięci, centra pielgrzymkowe itp.;

• Skarby kultury w Polsce i na świecie (lista UNESCO).

6.

Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne

• Prawa i obowiązki pilota wycieczek;

• Zawód pilota wycieczek w świetle obowiązujących przepisów prawnych;

• Zatrudnianie pilotów wycieczek w świetle aktualnych przepisów prawa pracy;

• Odpowiedzialność prawna organizatora turystyki i pilota wycieczek;

• Ochrona konsumenta w umowach organizatora turystyki z tytułu podpisania umów o podróż z turystami;

• Umowy zawierane w turystyce;

• Przepisy paszportowe, celne, wizowe i dewizowe;

• Opieka konsularna;

• Rodzaje i formy ubezpieczenia turystów;

• Protokoły szkód.

7.

Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia, higiena w turystyce

• Zagrożenia dla zdrowia i życia występujące w trakcie realizacji imprez turystycznych;

• Podstawowe zasady ochrony zdrowia w turystyce, pierwsza pomoc;

• Skład podstawowej apteczki.

8.

Pilot a grupa

• Podstawy komunikowania się pilota wycieczek z grupą;

• Procesy grupowe i techniki negocjacji;

• Cechy psychofizyczne pilota wycieczek;

• Rozwiązywanie konfliktów, źródła i objawy stresu;

• Program osobistego rozwoju pilota, w tym asertywność, autoprezentacja;

• Emisja głosu — warsztaty, praca z mikrofonem;

• Animacja czasu wolnego turystów (w tym elementy animacji i propozycje zajęć);

• Elementy savoir-vivre’u i protokołu w biznesie.

9.

Szkolenie praktyczne

• Współpraca pilota i przewodnika w wybranym terenie;

• Metodyka prowadzenia wycieczek w mieście;

• Zajęcia w porcie lotniczym, procedury odpraw, logistyka.

• wycieczka po Warszawie

• dwudniowa wycieczka krajowa (z noclegiem)


Zakończenie kursu. Kurs kończy się zaliczeniami wewnętrznymi. Po zaliczeniach wewnętrznych, uczestnik kursu otrzymuje "Zaświadczenie ukończenia szkolenia dla kandydatów na pilotów wycieczek PTTK". "Zaświadczenie..." uprawnia do przystąpienia do egzaminu na pilota PTTK. Potwierdzeniem zdania egzaminu jest wydany certyfikat.
Piloci wycieczek będący członkami PTTK poza certyfikatem otrzymują dodatkowo legitymację - identyfikator. Do PTTK można wstąpić
w naszym Oddziale. 

 
Profil pracy
Pilot wycieczek jest przedstawicielem biura podróży odpowiedzialnym za realizację programu wycieczek jednodniowych, lub kilkudniowych w Polsce
i za granicą. Wskazuje lokalne atrakcje, rozwiązuje konflikty, współpracuje z dostawcami usług (hotel, restauracje, lokalni przewodnicy), dysponuje środkami finansowymi na niezbędne opłaty, w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych podejmuje decyzje w imieniu organizatora wyjazdu.


Zatrudnienie
Piloci wycieczek zatrudniani są przez biura podróży, firmy eventowe, duże sieci hotelowe.  Najwięcej ofert pracy dla pilotów wycieczek pojawia się w okresie letnim, ale są i osoby, którzy w ten sposób zarabiają przez cały rok.  Oferty pracy dostępne są na stronach biur podróży, branżowych portalach internetowych i rekrutacyjnych.


Rekrutacja: zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz. Przyjęcie na kurs zostanie potwierdzone mailowo po zaksięgowaniu wpłaty.