Kurs pilota wycieczek PTTK

Termin rozpoczęcia kursu: 20.10.2018 

Opis szkolenia: kurs pozwala nabyć umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu
pilota wycieczek i obejmuje wykłady teoretyczne, warsztaty, zajęcia w terenie
oraz dwudniową wycieczkę z noclegiem.
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9.00-18.00.

 

Kto może zostać pilotem wycieczek
Zgodnie z nowymi przepisami pilotem wycieczek może być osoba, która:
1) ukończyła 18 lat
2) nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań pilota wycieczek
3) posiada wykształcenie średnie

 
W programie kursu m.in.:
1. Obsługa grup turystycznych.
2. Metodyka pilotażu wycieczek.
3. Geografia turystyczna Polski i Europy, wybrane kierunki pozaeuropejskie.
4. Historia kultury i sztuki.
5. Przepisy prawne w turystyce i pracy pilota wycieczek. Ubezpieczenia turystyczne.
6. Pierwsza pomoc medyczna.
7. Pilot a grupa.
8. Emisja głosu.
9. Animacja czasu wolnego turystów.
10. Rynek pracy pilotów wycieczek.
11. Pilot w roli przewodnika.

 

Terminy zajęć:
20-21.10.2018
10-11.11.2018
24-25.11.2018
01-02.12.2018
08-09.12.2018

 

Koszt kursu: 850 zł (wykłady, warsztaty)
Cena kursu nie obejmuje 2-dniowej wycieczki szkoleniowej.

Zakończenie kursu. Kurs kończy się zaliczeniami wewnętrznymi. Po zaliczeniach wewnętrznych, uczestnik kursu otrzymuje "Zaświadczenie ukończenia szkolenia dla kandydatów na pilotów wycieczek PTTK". "Zaświadczenie..." uprawnia do przystąpienia do egzaminu na pilota PTTK. Potwierdzeniem zdania egzaminu jest wydany certyfikat.
Piloci wycieczek będący członkami PTTK poza certyfikatem otrzymują dodatkowo legitymację - identyfikator.

 

Rekrutacja: zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową. Zgłoszenie polega na pobraniu, wypełnieniu i przesłaniu krótkiej ankiety. Po otrzymaniu ankiety, prześlemy Państwu "Regulamin" (do podpisania i odesłania). Oba dokumenty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty pierwszej raty prosimy przesłać na adres: biuro@wop-pttk.pl  Przyjęcie na kurs zostanie potwierdzone mailowo.