Egzamin przewodnicki 

Egzamin dla kandydatów na przewodników PTTK

(miejskich po Warszawie)

12-13 września 2020 r.

 
 Uprzejmie informujemy, że na wniosek Komisji Egzaminacyjnej, uległ zmianie termin egzaminu z dn. 5-6.09.2020 r.
 na dn. 12-13.09.2020 r.


Koszt egzaminu:  270,- zł 

Egzamin odbędzie się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego określonych w regulaminie egzaminu.

ZAPISZ SIĘMiejsce egzaminu: część teoretyczna - siedziba Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 51/16; część praktyczna - wycieczka po Warszawie.

Do egzaminu mogą przystępować osoby które spełniają następujące warunki:

  • ukończyły 18 lat,
  • posiadają wykształcenie co najmniej średnie,
  • nie były karane za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek
  • ukończyły kurs dla kandydatów na przewodników miejskich po Warszawie, zorganizowaną przez jednostkę Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego lub
  • posiadają dowolne uprawnienia przewodnika turystycznego PTTK

(par. 37 Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK – Załącznik do Uchwały nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 lutego 2014 roku)

UWAGA:

Kandydaci przystępujący do egzaminu na podstawie pkt.5, do zgłoszenia do egzaminu dołączają kserokopię legitymacji Przewodnika Turystycznego PTTK lub legitymacji Przewodnika Turystycznego wydanej przez Marszałka Województwa lub Wojewodę.

Egzamin składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej.

 

Część teoretyczna obejmuje:

  • Test zawierający 30 pytań, trzy warianty odpowiedzi (tylko jedną prawidłową); warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest uzyskanie 20 punktów
  • Część ustną, polegającą na odpowiedzi na trzy pytania znajdujące się w wylosowanym zestawie.

Między testem, a częścią ustną dokonywane jest losowanie jednej z trzech tras egzaminacyjnych do egzaminu praktycznego (na dzień następny).
Trasy autokarowe na egzamin zostaną podane na stronie internetowej na miesiąc przed egzaminem.


W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia fragmentu trasy, zespół egzaminacyjny dokona koniecznej zmiany (korekty) w czasie trwania egzaminu. 

Część praktyczna obejmuje przejazd autokarem po wylosowanej poprzedniego dnia trasie  oraz przejście po mieście ze zwiedzaniem obiektów znajdujących się na trasie. Każdy zdający odpowiada trzy razy: w autokarze, na trasie pieszej i w obiekcie. Oceniana jest zarówno wiedza, jak i umiejętności praktyczne: znajomość miasta, współpraca z kierowcą, ustawienie grupy, rozwiązywanie problemów itp.


Po zdaniu egzaminu zdający otrzymuje świadectwo zdania egzaminu a następnie kieruje do Zarządu Głównego PTTK wniosek o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego PTTK (miejskiego po Warszawie). Aby otrzymać legitymację przewodnika i identyfikator, należy zapisać się do PTTK (najlepiej u nas, w Warszawskim Kole Przewodników Miejskich).