Egzamin przewodnicki 

Egzamin dla kandydatów na przewodników PTTK

(miejskich po Warszawie)

                             maj 2020


Termin i koszt egzaminu zostaną podane w marcu 2020.                                                                            


Miejsce egzaminu: część teoretyczna - siedziba Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 51/16; część praktyczna - wycieczka po Warszawie

Do egzaminu mogą przystępować osoby które spełniają następujące warunki:

  • ukończyły 18 lat,
  • posiadają wykształcenie co najmniej średnie,
  • nie były karane za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek
  • ukończyły kurs dla kandydatów na przewodników miejskich po Warszawie, zorganizowaną przez jednostkę Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego lub
  • posiadają dowolne uprawnienia przewodnika turystycznego PTTK

(par. 37 Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK – Załącznik do Uchwały nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 lutego 2014 roku)

UWAGA:

Kandydaci przystępujący do egzaminu na podstawie pkt.5, do zgłoszenia do egzaminu dołączają kserokopię legitymacji Przewodnika Turystycznego PTTK lub legitymacji Przewodnika Turystycznego wydanej przez Marszałka Województwa lub Wojewodę.

Egzamin składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej.

 

Część teoretyczna obejmuje:

  • Test zawierający 30 pytań, trzy warianty odpowiedzi (tylko jedną prawidłową); warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest uzyskanie 20 punktów
  • Część ustną, polegającą na odpowiedzi na trzy pytania znajdujące się w wylosowanym zestawie.

Między testem a częścią ustną dokonywane jest losowanie jednej z trzech tras egzaminacyjnych do egzaminu praktycznego (na dzień następny).
Trasy autokarowe na egzamin zostaną podane na stronie internetowej na miesiąc przed egzaminem.


Przykładowe trasy autokarowe na egzamin praktyczny.

Trasa 1: Plac Defilad –Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Aleja Jana Pawła II – Aleja Solidarności – Leszno – Okopowa – Powązkowska – CMENTARZ WOJSKOWY (KWATERY I I II WOJNY ŚWIATOWEJ – KWATERY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO – ALEJE ZASŁUŻONYCH – PANTEON-MAUZOLEUM WYKLĘTYCH NIEZŁOMNYCH – KWATERA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ) – Rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Słomińskiego – Międzyparkowa – Bonifraterska – Konwiktorska – Sanguszki – Wybrzeże Gdańskie – Grodzka – Grodzka – Ruchome Schody – Plac Zamkowy – Piwna – Zapiecek – Świętojańska – Dziekania – Kanonia – Dawna – Brzozowa – Celna – Rynek – Krzywe Koło – Nowomiejska – Międzymurze Jana Zachwatowicza – Szeroki Dunaj – Wąski Dunaj – Piwna – Piekarska – Podwale – Plac Zamkowy.

Trasa 2: Plac Defilad –Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Towarowa – Okopowa – Powązkowska – CMENTARZ WOJSKOWY (KWATERY I I II WOJNY ŚWIATOWEJ – KWATERY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO – ALEJE ZASŁUŻONYCH – PANTEON-MAUZOLEUM WYKLĘTYCH NIEZŁOMNYCH – KWATERA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ) – Rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Słomińskiego – Międzyparkowa – Bonifraterska – Konwiktorska – Sanguszki – Wybrzeże Gdańskie – Grodzka – Grodzka – Ruchome Schody – Plac Zamkowy – Piwna – Zapiecek – Świętojańska – Dziekania – Kanonia – Dawna – Brzozowa – Celna – Rynek – Krzywe Koło – Nowomiejska – Międzymurze Jana Zachwatowicza – Szeroki Dunaj – Wąski Dunaj – Piwna – Piekarska – Podwale – Plac Zamkowy.

Trasa 3: Plac Defilad –Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Aleja Jana Pawła II – Prosta – Towarowa – Okopowa – Powązkowska – CMENTARZ WOJSKOWY (KWATERY I I II WOJNY ŚWIATOWEJ – KWATERY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO – ALEJE ZASŁUŻONYCH – PANTEON-MAUZOLEUM WYKLĘTYCH NIEZŁOMNYCH – KWATERA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ) – Rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Słomińskiego – Międzyparkowa – Bonifraterska – Konwiktorska – Sanguszki – Wybrzeże Gdańskie – Grodzka – Grodzka – Ruchome Schody – Plac Zamkowy – Piwna – Zapiecek – Świętojańska – Dziekania – Kanonia – Dawna – Brzozowa – Celna – Rynek – Krzywe Koło – Nowomiejska – Międzymurze Jana Zachwatowicza – Szeroki Dunaj – Wąski Dunaj – Piwna – Piekarska – Podwale – Plac Zamkowy.Legenda do tras egzaminacyjnych:
trasa autokarowa
trasa piesza
W OBIEKCIE


W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia fragmentu trasy, zespół egzaminacyjny dokona koniecznej zmiany (korekty) w czasie trwania egzaminu. 

Część praktyczna obejmuje przejazd autokarem po wylosowanej poprzedniego dnia trasie  oraz przejście po mieście ze zwiedzaniem obiektów znajdujących się na trasie. Każdy zdający odpowiada trzy razy: w autokarze, na trasie pieszej i w obiekcie. Oceniana jest zarówno wiedza, jak i umiejętności praktyczne: znajomość miasta, współpraca z kierowcą, ustawienie grupy, rozwiązywanie problemów itp.


Po zdaniu egzaminu zdający otrzymuje świadectwo zdania egzaminu a następnie kieruje do Zarządu Głównego PTTK wniosek o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego PTTK (miejskiego po Warszawie). Aby otrzymać legitymację przewodnika i identyfikator, należy zapisać się do PTTK (najlepiej u nas, w Warszawskim Kole Przewodników Miejskich).