Egzamin dla kandydatów na przewodników miejskich PTTK po Warszawie 

  


Termin egzaminu: 28-29 października 2023 r.


Do egzaminu mogą przystępować osoby, które spełniają następujące warunki:
- ukończyły 18 lat,
posiadają wykształcenie co najmniej średnie,
- nie były karane za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,
- ukończyły kurs dla kandydatów na przewodników miejskich po Warszawie, zorganizowaną przez jednostkę Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, lub  posiadają dowolne uprawnienia przewodnika turystycznego PTTK

Podstawa prawna egzaminu certyfikacyjnego na przewodnika turystycznego miejskiego PTTK
- Uchwała nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych,
 oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK wraz z załącznikami
- Zarządzenie nr 1/2014 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 10 marca 2014 r. dotyczące realizacji działań określonych w uchwale ZG PTTK nr 55/XVIII/2014 z 27 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK
- Załączniki do Uchwały nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2014 r.  Regulamin szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK
- Uchwała nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK
- Uchwała nr 164/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 24 lutego 2020 r. 
- Zarządzenie nr 14/2021 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 31 grudnia 2021 r.

Link do przepisów prawnych regulujących egzamin certyfikacyjny na przewodnika turystycznego pobierz

Miejsce egzaminu: część teoretyczna - siedziba Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 51/16; część praktyczna - wycieczka po Warszawie.

Egzamin składa się z części teoretycznej, oraz części praktycznej. 

Część teoretyczna obejmuje test zawierający 30 pytań, trzy warianty odpowiedzi (tylko jedną prawidłową); warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest uzyskanie 20 punktów, część ustną, polegającą na odpowiedzi na trzy pytania znajdujące się w wylosowanym zestawie.
Między testem, a częścią ustną dokonywane jest losowanie jednej z trzech tras egzaminacyjnych do egzaminu praktycznego (na dzień następny). 
Część praktyczna obejmuje przejazd autokarem po wylosowanej poprzedniego dnia trasie oraz przejście po mieście ze zwiedzaniem obiektów znajdujących się na trasie.

Trasy autokarowe na egzamin zostaną podane osobom, które zgłoszą się na egzamin.

Każdy zdający odpowiada trzy razy: w autokarze, na trasie pieszej i w obiekcie. Oceniana jest zarówno wiedza, jak i umiejętności praktyczne: znajomość miasta, współpraca z kierowcą, ustawienie grupy, rozwiązywanie problemów itp.

Po zdaniu egzaminu zdający otrzymuje świadectwo zdania egzaminu, a następnie kieruje do Zarządu Głównego PTTK, za pośrednictwem jednostki, do której należy, wniosek o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego PTTK (miejskiego po Warszawie). Aby otrzymać legitymację przewodnika i identyfikator, należy zapisać się do PTTK (najlepiej u nas, w Warszawskim Kole Przewodników Miejskich).

Zgłoszenie na egzamin należy przesłać na adres mailowy: biuro@wop-pttk.pl, a następnie dokonać opłaty na konto WOP PTTK z dopiskiem: "Egzamin na przewodnika miejskiego"