Egzamin dla kandydatów na przewodników miejskich PTTK po Warszawie 


Najbliższy termin egzaminu: 18-19.09.2021 r. -  egzamin odwołany.

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych, odwołujemy egzamin certyfikacyjny dla kandydatów na przewodników miejskich po Warszawie
w dn. 18-19.09.2021 r.  Kolejny przewidywany termin - wiosna 2022 r.!

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest przesłanie zgłoszenia (on-line) nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu.

Do egzaminu mogą przystępować osoby które spełniają następujące warunki:

  • ukończyły 18 lat,
  • posiadają wykształcenie co najmniej średnie,
  • nie były karane za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek
  • ukończyły kurs dla kandydatów na przewodników miejskich po Warszawie, zorganizowaną przez jednostkę Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego lub
  • posiadają dowolne uprawnienia przewodnika turystycznego PTTK

(par. 37 Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK – Załącznik do Uchwały nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 lutego 2014 roku)

UWAGA:

Kandydaci przystępujący do egzaminu na podstawie pkt.5, do zgłoszenia do egzaminu dołączają kserokopię legitymacji Przewodnika Turystycznego PTTK lub legitymacji Przewodnika Turystycznego wydanej przez Marszałka Województwa lub Wojewodę.


Koszt egzaminu: 270,-zł

Miejsce egzaminu: część teoretyczna - siedziba Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 51/16; część praktyczna - wycieczka po Warszawie.

Egzamin składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej. 

Część teoretyczna obejmuje test zawierający 30 pytań, trzy warianty odpowiedzi (tylko jedną prawidłową); warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest uzyskanie 20 punktów, część ustną, polegającą na odpowiedzi na trzy pytania znajdujące się w wylosowanym zestawie.

Między testem, a częścią ustną dokonywane jest losowanie jednej z trzech tras egzaminacyjnych do egzaminu praktycznego (na dzień następny).  Część praktyczna obejmuje przejazd autokarem po wylosowanej poprzedniego dnia trasie  oraz przejście po mieście ze zwiedzaniem obiektów znajdujących się na trasie.
Trasy autokarowe na egzamin zostaną podane na stronie internetowej na miesiąc przed egzaminem.


Trasy egzaminacyjne egzaminu praktycznego w dniu 19.09.2021 r. 
Trasa 1: Plac Defilad - Marszałkowska - Aleje Jerozolimskie - Aleja Jana Pawła II - Aleja Solidarności - Leszno - Młynarska - Obozowa - Ostroroga - Tatarska - Powązkowska - CMENTARZ STARE POWĄZKI (BRAMA ŚW. HONORATY - KWATERY WOKÓŁ KOŚCIOŁA KAROLA BOROMEUSZA - ALEJA KATAKUMBOWA - KATAKUMBY - ALEJA ZASŁUŻONYCH - KWATERY WOKÓŁ KATAKUMB) - Powązkowska - CMENTARZ WOJSKOWY (KWATERY I I II WOJNY ŚWIATOWEJ - KWATERY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO - ALEJE ZASŁUŻONYCH - PANTEON-MAUZOLEUM WYKLĘTYCH NIEZŁOMNYCH - KWATERA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ) - Powązkowska - Rondo Zgrupowania AK "Radosław" - Słomińskiego - Międzyparkowa - Bonifraterska - Konwiktorska - Sanguszki - Wybrzeże Gdańskie - Grodzka - Ruchome Schody - Plac Zamkowy - Piwna - Zapiecek - Świętojańska - Dziekania - Kanonia - Dawna - Brzozowa - Celna - Rynek - Krzywe Koło - Nowomiejska - Międzymurze Jana Zachwatowicza - Szeroki Dunaj - Wąski Dunaj - Piwna - Piekarska - Podwale Plac Zamkowy

trasa autokarowa
trasa piesza
w OBIEKCIE

Trasa 2: Plac Defilad - Marszałkowska - Aleje Jerozolimskie - Towarowa - Wolska - Młynarska - Obozowa - Tatarska - Powązkowska - CMENTARZ STARE POWĄZKI (BRAMA ŚW. HONORATY - KWATERY WOKÓŁ KOŚCIOŁA KAROLA BOROMEUSZA - ALEJA KATAKUMBOWA - KATAKUMBY - ALEJA ZASŁUŻONYCH - KWATERY WOKÓŁ KATAKUMB) - Powązkowska - CMENTARZ WOJSKOWY (KWATERY I I II WOJNY ŚWIATOWEJ - KWATERY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO - ALEJE ZASŁUŻONYCH - PANTEON-MAUZOLEUM WYKLĘTYCH NIEZŁOMNYCH - KWATERA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ) - Powązkowska - Rondo Zgrupowania AK "Radosław" - Słomińskiego - Międzyparkowa - Bonifraterska - Konwiktorska - Sanguszki - Wybrzeże Gdańskie - Grodzka - Ruchome Schody  - Plac Zamkowy - Piwna - Zapiecek - Świętojańska - Dziekania - Kanonia - Dawna - Brzozowa - Celna - Rynek - Krzywe Koło - Nowomiejska - Międzymurze Jana Zachwatowicza - Szeroki Dunaj - Wąski Dunaj - Piwna - Piekarska - Podwale Plac Zamkowy

trasa autokarowa
trasa piesza
w OBIEKCIE

Trasa 3: Plac Defilad - Marszałkowskie - Aleje Jerozolimskie - Aleja Jana Pawła II - Prosta - Towarowa - Wolska - Młynarska - Obozowa - Ostroroga - Tatarska - Powązkowska -  CMENTARZ STARE POWĄZKI (BRAMA ŚW. HONORATY - KWATERY WOKÓŁ KOŚCIOŁA KAROLA BOROMEUSZA - ALEJA KATAKUMBOWA - KATAKUMBY - ALEJA ZASŁUŻONYCH - KWATERY WOKÓŁ KATAKUMB) - Powązkowska - CMENTARZ WOJSKOWY (KWATERY I I II WOJNY ŚWIATOWEJ - KWATERY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO - ALEJE ZASŁUŻONYCH - PANTEON-MAUZOLEUM WYKLĘTYCH NIEZŁOMNYCH - KWATERA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ)  - Powązkowska - Rondo Zgrupowania AK "Radosław" - Słomińskiego - Międzyparkowa - Bonifraterska - Konwiktorska - Sanguszki - Wybrzeże Gdańskie - Grodzka - Ruchome Schody - Plac Zamkowy - Piwna - Zapiecek - Świętojańska - Dziekania - Kanonia - Dawna - Brzozowa - Celna - Rynek - Krzywe Koło - Nowomiejska - Międzymurze Jana Zachwatowicza - Szeroki Dunaj - Wąski Dunaj - Piwna - Piekarska - Podwale Plac Zamkowy

trasa autokarowa
trasa piesza
w OBIEKCIE


Każdy zdający odpowiada trzy razy: w autokarze, na trasie pieszej i w obiekcie. Oceniana jest zarówno wiedza, jak i umiejętności praktyczne: znajomość miasta, współpraca z kierowcą, ustawienie grupy, rozwiązywanie problemów itp.


Po zdaniu egzaminu zdający otrzymuje świadectwo zdania egzaminu a następnie kieruje do Zarządu Głównego PTTK wniosek o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego PTTK (miejskiego po Warszawie). Aby otrzymać legitymację przewodnika i identyfikator, należy zapisać się do PTTK (najlepiej u nas, w Warszawskim Kole Przewodników Miejskich).