Egzamin dla kandydatów na przewodników terenowych PTTK po Mazowszu


Najbliższy termin egzaminu: 25-26 września 2021 r.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest przesłanie zgłoszenia wraz z wpłatą (on-line) nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu.

Koszt egzaminu: 400,-zł

Miejsce egzaminu: część teoretyczna - siedziba Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 51/16; część praktyczna - wycieczka po Mazowszu

Do egzaminu mogą przystępować osoby które spełniają następujące warunki: ukończyły 18 lat, posiadają wykształcenie co najmniej średnie, nie były karane za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, ukończyły kurs dla kandydatów na przewodników miejskich po Warszawie, zorganizowaną przez jednostkę Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego lub posiadają dowolne uprawnienia przewodnika turystycznego PTTK

Podstawa prawna przeprowadzenia egzaminu: par. 37 Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników miejskich i terenowych, oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK – Załącznik do Uchwały nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 lutego 2014 roku.

UWAGA: Kandydaci przystępujący do egzaminu na podstawie pkt.5, do zgłoszenia do egzaminu dołączają kserokopię legitymacji Przewodnika Turystycznego PTTK, lub legitymacji Przewodnika Turystycznego wydanej przez Marszałka Województwa lub Wojewodę.


Egzamin składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej.
Część teoretyczna obejmuje: test zawierający 30 pytań, trzy warianty odpowiedzi (tylko jedną prawidłową); warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest uzyskanie 20 punktów. Część ustną, polegającą na odpowiedzi na trzy pytania znajdujące się w wylosowanym zestawie.
Między testem, a częścią ustną dokonywane jest losowanie jednej z trzech tras egzaminacyjnych do egzaminu praktycznego (na dzień następny).


Trasy autokarowe na egzamin praktyczny w dniu 26.09.2021
Trasa 1:
Plac Defilad - Marszałkowska - Al. Solidarności - Radzymińska - Marki - Radzyn - Al. Jana Pawła II - CMENTARZ ŻOŁNIERZY POLSKICH - Kościół Przemienienia Pańskiego - Kobyłka - ul. Rejtana - Kościół Świętej Trójcy - ul. Kazimierza Pieniążka - CMENTARZ W KOBYŁCE - Ossów - ul. Matarewicza - miejsce śmierci ks. Ignacego Skorupki - Samorządowa Instytucja Kultury - Park Kulturowy - Ossów - CMENTARZ POLEGŁYCH W BITWIE WARSZAWSKIEJ 1929 R. - Warszawa - Plac Defilad 

trasa autokarowa 
trasa piesza
W OBIEKCIE

Trasa 2: Plac Defilad - Laski - ul. Brzozowa - CMENTARZ LEŚNY W LASKACH - Lipków - Kościół św. Rocha - Zielonki - Borzęcin Duży - Zaborów, Kościół  sw. Anny - Leszno, Kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela - Kampinos - Kościół Wniebowzięcia NMP - Granica, parking, Muzeum Puszczy Kampinoskiej - Żelazowa Wola, parking przy Muzeum - Sochaczew, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Bitwy pod Bzurą, RUINY ZAMKU KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH - Ołtarzew, ul. Umiastowska - CMENTARZ WOJENNY - Warszawa - Plac Defilad

trasa autokarowa
trasa piesza
W OBIEKCIE

Trasa 3: Plac Defilad - Palmiry, CMENTARZ MUZEUM MIEJSCE PAMIĘCI PALMIRY - Nowy Dwór Mazowiecki - TWIERDZA MODLIN (Klub Garnizonowy, Pomnik Obrońców Modlina, Brama Dąbrowskiego, Prochownia 197, CMENTARZ WOJENNY) - Pomiechówek - Serock, Rynek, ratusz, Kościół Zwiastowania NMP - Warszawa - Plac Defilad

trasa autokarowa
trasa piesza
W OBIEKCIE


Część praktyczna obejmuje: przejazd autokarem po wylosowanej poprzedniego dnia trasie. Każdy zdający odpowiada trzy razy: w autokarze, na trasie pieszej i w obiekcie. Oceniana jest zarówno wiedza, jak i umiejętności praktyczne: znajomość miasta, współpraca z kierowcą, ustawienie grupy, rozwiązywanie problemów itp.


Po zdaniu egzaminu zdający otrzymuje świadectwo zdania egzaminu a następnie kieruje do Zarządu Głównego PTTK wniosek o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego PTTK (terenowego po Mazowszu). Aby otrzymać legitymację przewodnika i identyfikator, należy zapisać się do PTTK (najlepiej u nas, w Warszawskim Kole Przewodników Miejskich).