Egzamin dla kandydatów na przewodników terenowych PTTK po Mazowszu


Najbliższy termin egzaminu: 25-26 września 2021 r.
Trasy wycieczek egzaminacyjnych zostaną podane miesiąc przed terminem egzaminu.

Koszt egzaminu: 400,-zł

Miejsce egzaminu: część teoretyczna - siedziba Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 51/16; część praktyczna - wycieczka po Mazowszu

Do egzaminu mogą przystępować osoby które spełniają następujące warunki: ukończyły 18 lat, posiadają wykształcenie co najmniej średnie, nie były karane za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, ukończyły kurs dla kandydatów na przewodników miejskich po Warszawie, zorganizowaną przez jednostkę Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego lub posiadają dowolne uprawnienia przewodnika turystycznego PTTK

Podstawa prawna przeprowadzenia egzaminu: par. 37 Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników miejskich i terenowych, oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK – Załącznik do Uchwały nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 lutego 2014 roku.

UWAGA: Kandydaci przystępujący do egzaminu na podstawie pkt.5, do zgłoszenia do egzaminu dołączają kserokopię legitymacji Przewodnika Turystycznego PTTK, lub legitymacji Przewodnika Turystycznego wydanej przez Marszałka Województwa lub Wojewodę.


Egzamin składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej.
Część teoretyczna obejmuje: test zawierający 30 pytań, trzy warianty odpowiedzi (tylko jedną prawidłową); warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest uzyskanie 20 punktów. Część ustną, polegającą na odpowiedzi na trzy pytania znajdujące się w wylosowanym zestawie.
Między testem, a częścią ustną dokonywane jest losowanie jednej z trzech tras egzaminacyjnych do egzaminu praktycznego (na dzień następny).
Trasy autokarowe na egzamin zostaną podane na stronie internetowej na miesiąc przed egzaminem.
Część praktyczna obejmuje: przejazd autokarem po wylosowanej poprzedniego dnia trasie. Każdy zdający odpowiada trzy razy: w autokarze, na trasie pieszej i w obiekcie. Oceniana jest zarówno wiedza, jak i umiejętności praktyczne: znajomość miasta, współpraca z kierowcą, ustawienie grupy, rozwiązywanie problemów itp.


Po zdaniu egzaminu zdający otrzymuje świadectwo zdania egzaminu a następnie kieruje do Zarządu Głównego PTTK wniosek o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego PTTK (terenowego po Mazowszu). Aby otrzymać legitymację przewodnika i identyfikator, należy zapisać się do PTTK (najlepiej u nas, w Warszawskim Kole Przewodników Miejskich).