Przewodnicy - kadra programowa PTTK

Przewodnik turystyczny PTTK jest członkiem kadry programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Przewodnik ma obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności przez samokształcenie, udział we wszelkiego rodzaju szkoleniach, sympozjach, sesjach popularnonaukowych i innych formach dokształcania, w tym w szczególności organizowanych przez kluby i koła przewodnickie oraz Oddziały PTTK i Komisję Przewodnicką ZG PTTK.

Dokumenty

Zarządzenie nr 3/2020 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zasad przedłużania legitymacji-identyfikatora przewodnika.

Uchwała nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK

Regulamin szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH MIEJSKICH I TERENOWYCH PTTK