Egzamin dla kandydatów na pilotów PTTKSzanowni Państwo, w związku z pandemią COVID-19, egzaminy na pilota wycieczek PTTK zostają zawieszone do odwołania!
O wznowieniu egzaminów, poinformujemy na naszej stronie internetowej i facebooku.


 

Do egzaminu mogą przystępować osoby które spełniają następujące warunki:
- ukończyły 18 lat
- posiadają wykształcenie co najmniej średnie
- nie były karane za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań pilota wycieczek
- ukończyły kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek, zorganizowany przez jednostkę Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego


Egzamin składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje:
Test zawierający 30 pytań, trzy warianty odpowiedzi (tylko jedną prawidłową); warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest uzyskanie 20 punktów
Część ustną, polegającą na odpowiedzi na trzy pytania znajdujące się w wylosowanym zestawie.

Między testem a częścią ustną dokonywane jest losowanie jednej z trzech tras egzaminacyjnych do egzaminu praktycznego (na dzień następny).
W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia fragmentu trasy, zespół egzaminacyjny dokona koniecznej zmiany (korekty) w czasie trwania egzaminu.

 

Część praktyczna obejmuje przejazd autokarem po wylosowanej poprzedniego dnia trasie. Oceniana jest zarówno wiedza, jak i umiejętności praktyczne: współpraca z kierowcą, rozwiązywanie problemów itp. Trasy autokarowe na egzamin zostaną podane na stronie internetowej na miesiąc przed egzaminem.

Po zdaniu egzaminu zdający otrzymuje świadectwo zdania egzaminu, a następnie kieruje do Zarządu Głównego PTTK wniosek o nadanie uprawnień pilota wycieczek PTTK. Aby otrzymać legitymację pilota wycieczek i identyfikator, należy zapisać się do PTTK (najlepiej u nas, w Warszawskim Kole Przewodników Terenowych).

Przepisy PTTK dotyczące egzaminowania kandydatów dla pilotów wycieczek PTTK 
1) Uchwała nr 175 /XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 17 października 2015 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK http://przewodnicy.pttk.pl/pliki/przepisy/k18_u175_20151017.pdf
2) Regulamin szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK    http://przewodnicy.pttk.pl/pliki/przepisy/k18_u175_z01_20151017.pdf
3)  ZASADY POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO DLA KANDYDATÓW NA PILOTÓW WYCIECZEK PTTK  http://przewodnicy.pttk.pl/pliki/przepisy/k18_u175_z04_20151017.pdf
4) Zarządzenie nr 1 /2016 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 1 marca 2016 r. dotyczące realizacji działań określonych w uchwale ZG PTTK nr 175/XVIII/2015 z 17 października 2015 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK  http://przewodnicy.pttk.pl/pliki/przepisy/k18_zsg001_20160301.pdf