Kurs przewodnika terenowego PTTK po województwie mazowieckim i powiecie łowickim województwa łódzkiego

 

1. Kurs organizuje Warszawski Oddział Przewodników PTTK w oparciu o ramowy program szkolenia przewodników miejskich i terenowych stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego z 27 lutego 2014 roku w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK. 

2. Kurs obejmuje teren województwa mazowieckiego oraz powiatu łowickiego województwa łódzkiego 

3. Kurs odbywa się w terminie: październik 2020 r.- marzec 2021 r.
Rekrutacja na kurs zostanie uruchomiona w lipcu 2020 r.

4. Kurs obejmuje 226 godzin zajęć (w tym 54 godziny samokształcenia) oraz 15 dni szkolenia praktycznego ( 9 wycieczek autokarowych, 3 wycieczki kolejowe, 3 wycieczki piesze) 

5. Cena kursu wynosi 1 950,00 zł 

6. Cena kursu obejmuje: wykłady w sali, zajęcia w terenie (wycieczki autokarowe, kolejowe, piesze) ubezpieczenie NNW podczas wycieczek, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów. 

7. Cena kursu nie obejmuje: biletów kolejowych (wycieczki kolejowe), biletów komunikacji podmiejskiej (wycieczki piesze oraz kosztów egzaminu na uprawnienia przewodnika turystycznego terenowego PTTK 

8. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w siedzibie WOP PTTK w Warszawie, Al. Jerozolimskie 51 lok. 16 w czwartki w godzinach 17.30 – 21.00 oraz w wybrane soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.00 i będą obejmować następujące tematy: 

• Turystyka w Polsce

• Metodyka i etyka przewodnictwa

• Historia Polski (*)

• Geografia turystyczna Polski (*)

• Historia kultury w Polsce

• Ochrona przyrody w Polsce (*)

• Podstawowe przepisy prawne w turystyce

• Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii

• Przewodnik w autokarze

• Historia regionu na tle historii Polski (wybrane wydarzenia historyczne)

• Historia regionu na tle historii Polski (wybrane wydarzenia militarne)

• Kultura i sztuka regionu

• Etnografia regionu

• Kuchnia regionu

• Zagospodarowanie turystyczne regionu

• Religioznawstwo

• Terenoznawstwo i topografia

• Charakterystyka geograficzna regionu

• Środowisko przyrodnicze regionu i jego ochrona

• Pierwsza pomoc przedmedyczna w warunkach terenowych

• (*) Zagadnienia objęte samokształceniem (ze wskazaniem źródła)

 

9. Zajęcia praktyczne będą się realizowane w wybrane soboty i niedziele  w godzinach 7.30 – 20.00 na następujących trasach: 

1.  Wycieczka autokarowa: Warszawa – Czerwińsk – Płock -Warszawa
2.  Wycieczka autokarowa: („Szlak Bitwy Warszawskiej 1920 roku”) Warszawa – Sulejówek – Ossów – Wołomin – Kobyłka – Radzymin – Warszawa)
3.  Wycieczka autokarowa: („Szlak Jana Kochanowskiego”)  Warszawa – Magnuszew – Kozienice – Czarnolas – Zwoleń – Sycyna – Warszawa

4.  Wycieczka autokarowa: Warszawa – Radom – Szydłowiec – Chlewiska – Warszawa
5. Wycieczka autokarowa: („Szlak Romantyzmu”)    Warszawa – Serock – Krasne – Opinogóra – Ciechanów – Warszawa
6. Wycieczka autokarowa: („Szlak kurpiowski”)  Warszawa – Pułtusk – Ostrołęka – Kadzidło – Łyse – Myszyniec – Warszawa
7. Wycieczka autokarowa: („Trasa łowicka”)   Warszawa – Bolimów – Nieborów – Arkadia – Łowicz – Warszawa
8.  Wycieczka autokarowa: („Szlak Fryderyka Chopina”)  Warszawa – Niepokalanów – Sochaczew – Żelazowa Wola – Brochów – Warszawa
9.  Wycieczka autokarowa: („Zaliczeniowa”)  Warszawa – Otwock – Góra Kalwaria – Czersk – Warka – Raszyn – Warszawa
10. Wycieczka kolejowa: Siedlce
11. Wycieczka kolejowa: Twierdza Modlin
12. Wycieczka kolejowa: Żyrardów
13. Wycieczka piesza: Konstancin  - Skolimów
14. Wycieczka piesza: Puszcza Kampinoska - Laski - Izabelin
15. Wycieczka piesza: Dziekanów Leśny - Palmiry - Truskaw

10. Warunkami uczestnictwa w kursie są: ukończenie 18 roku życia oraz posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.  

11. Warunkiem wpisania na listę uczestników kursu jest przesłanie do Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK wypełnionych i podpisanych „Ankiety zgłoszeniowej” i „Regulaminu…” oraz dokonania wpłaty zgodnie z harmonogramem (przelewem na konto bankowe

12. Warunkiem ukończenia kursu jest opłacenie kursu, uczestnictwo w min. 2/3 zajęć przewidzianych programem kursu oraz zaliczenie wewnętrzne w formie testu i zaliczenia trasy autokarowej.

13. Po zaliczeniach wewnętrznych, uczestnik kursu otrzymuje

„Zaświadczenie ukończenia szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych miejskich PTTK” dające prawo do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia przewodnika turystycznego terenowego PTTK zdawanego przed Komisja Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Planowany termin egzaminu – kwiecień 2021 roku

14. Słuchacze kursu mają prawo do:
- korzystania ze wszystkich zajęć teoretycznych
- korzystania ze wszystkich zajęć praktycznych
- otrzymania wykazu zalecanej literatury ze wskazaniem źródeł jej uzyskania
- uzyskania materiałów informacyjnych i pomocniczych, które będzie mógł dostarczyć  organizator           
- stałego kontaktu z kierownictwem kursu w celach organizacyjnych 

15.     Słuchacze kursu zobowiązani są do terminowego dokonywania opłat za kurs według przedstawionego harmonogramu:              

Po dokonaniu wpłaty, prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres: biuro@wop-pttk.pl      

16.     Rezygnacja z kursu nie uprawnia słuchaczy do otrzymania zwrotu już wpłaconych kwot.
Niewpłacenie kolejnych rat i nie uzgodnienie ewentualnych odroczeń terminów wpłat jest równoznaczne ze skreśleniem z listy słuchaczy kursu

17. Opłaty za kurs prosimy wpłacać na konto: 
Warszawski Oddział Przewodników PTTK
50 1240 6218 1111 0000 4622 0907
(kurs przewodnika terenowego …… rata) 


Zgłoszenia na kurs zostaną uruchomione w kwietniu 2020 r.