Egzamin przewodnicki 

Egzamin dla kandydatów na przewodników PTTK

(miejskich po Warszawie)

12-13 maja 2018 roku

 

Do egzaminu mogą przystępować osoby które spełniają następujące warunki:

  • ukończyły 18 lat,
  • posiadają wykształcenie co najmniej średnie,
  • nie były karane za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek
  • ukończyły kurs dla kandydatów na przewodników miejskich po Warszawie, zorganizowaną przez jednostkę Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego lub
  • posiadają dowolne uprawnienia przewodnika turystycznego PTTK

(par. 37 Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK – Załącznik do Uchwały nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 lutego 2014 roku)

UWAGA:

Kandydaci przystępujący do egzaminu na podstawie pkt.5, do zgłoszenia do egzaminu dołączają kserokopię legitymacji Przewodnika Turystycznego PTTK lub legitymacji Przewodnika Turystycznego wydanej przez Marszałka Województwa lub Wojewodę.

Egzamin składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej.

 

Część teoretyczna obejmuje:

  • Test zawierający 30 pytań, trzy warianty odpowiedzi (tylko jedną prawidłową); warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest uzyskanie 20 punktów
  • Część ustną, polegającą na odpowiedzi na trzy pytania znajdujące się w wylosowanym zestawie.

Między testem a częścią ustną dokonywane jest losowanie jednej z trzech tras egzaminacyjnych do egzaminu praktycznego (na dzień następny)

Przykładowa trasa egzaminacyjna (autokarowa)

Plac Defilad – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Rondo Waszyngtona – Wybrzeże Szczecińskie – Most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra – Karowa – Wybrzeże Kościuszkowskie (tunel Wisłostrady) – Wioślarska – Solec – Czerniakowska – Powsińska  - Wiertnicza – dojście do dziedzińca honorowego Pałacu Króla Jana III Sobieskiego – DZIEDZINIEC HONOROWY PAŁACU KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO – powrót na parking – Aleja Wilanowska – Jana III Sobieskiego – Belwederska – Aleje Ujazdowskie – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Plac Zamkowy – KAMIENICA JOHNA (SCHODY RUCHOME) – DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY ZAMKU KRÓLEWSKIEGO – Piwna – Zapiecek – Świętojańska – ARCHIKATEDRA (WNĘTRZE) – Dziekania – Kanonia – Dawna – Brzozowa – Celna – Rynek Starego Miasta – Krzywe Koło – Nowomiejska – Międzymurze Jana Zachwatowicza – Szeroki Dunaj – Wąski Dunaj – Piwna – Piekarska – Podwale – Plac Zamkowy

Część praktyczna obejmuje przejazd autokarem po wylosowanej poprzedniego dnia trasie  oraz przejście po mieście ze zwiedzaniem obiektów znajdujących się na trasie. Każdy zdający odpowiada trzy razy: w autokarze, na trasie pieszej i w obiekcie. Oceniana jest zarówno wiedza, jak i umiejętności praktyczne: znajomość miasta, współpraca z kierowcą, ustawienie grupy, rozwiązywanie problemów itp.

Koszt egzaminu: ok. 230,00 zł

Po zdaniu egzaminu zdający otrzymuje świadectwo zdania egzaminu a następnie kieruje do Zarządu Głównego PTTK wniosek o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego PTTK (miejskiego po Warszawie). Aby otrzymać legitymację przewodnika i identyfikator, należy zapisać się do PTTK (najlepiej u nas, w Warszawskim Kole Przewodników Miejskich).

Zgłoszenia na egzamin w formie informacji e-mail prosimy przesyłać na adres biuro@wop-pttk.pl .